• Free Concept

【東張西望】阿嬌求婚到婚禮 絕密甜蜜片段曝光!


【東張西望】阿嬌求婚到婚禮 絕密甜蜜片段曝光!! ❤❤ 阿嬌鍾欣潼同老公賴弘國經歷咁多終於拉埋天窗!而家就同大家睇老公賴弘國由求婚到婚禮嘅絕密甜蜜片段!!真係好感動呀!!尤其是地表超強姐妹團阿Sa蔡卓妍、容祖兒、鄭希怡Yumiko一路嘅陪伴!真係超感人啦!😍😍 恭喜曬佢地!你地又有咩恭喜說話同佢地講?❤❤


#HEXA #RitzCarlton #GillianChung #阿嬌 #賴弘國 #GillandMichael #JoeyYung #SA #CharleenChoi #HInsCheung

2017 ESDLife Wedding Best Wedding Venue Decoration Award
2018 Wedding Magazine Best Style Award
2018 Wedding Magazine Best Style Award

2017-2020 Quality Wedding Merchant
2019 ESDLife Wedding Best Wedding Venue Decoration Award

2019 Wedding Magazine Best Style Award

2018 ESDLife Wedding Best Wedding Venue Decoration Award

2018 Wedding Magazine Best Style Award

2017 ESDLife Wedding Best Wedding Venue Decoration Award

2016 All About Wedding Decoration Award

Consecutive years as dedicated design and decoration for Hong Kong Wedding Expo

© Copyright. Free Concept Hong Kong Ltd. 2005-2019. All rights reserved